Planowanie finansów w przedsiębiorstwie

Finanse przedsiębiorstwa (ang. corporate finance) – to specyficzny obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi, inwestycyjnymi i operacyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami wspierającymi i pomagającymi podjąć owe decyzje. (L. Szyszko: Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE, 2007.)

Wymiar zajęć: 24 godziny, konwersatorium

Forma zaliczenia: pisemne, zadania i interpretacje

Literatura:

 1. Jaworski J., „Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw”, CeDeWu, Warszawa 2010
 2. Pluta : „Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 2003.
 3. Komorowski J., „Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie”, ODDK, Gdańsk 2001
 4. Kotowska B., Sitko J., Uziębło A., „Finanse przedsiębiorstw. Przykłady, zadania i rozwiązania”, CeDeWu, Warszawa 2013

 Program zajęć:

1. Cele finansowe oraz podstawowe zasady polityki finansowej przedsiębiorstwa

 • Cele przedsiębiorstw i ich klasyfikacja
 • Umiejscowienie w wiązce celów przedsiębiorstwa celów finansowych i ich charakterystyka
 • Zasady długo- i krótkoterminowej polityki finansowej

2. Planowanie finansowe jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

 • Funkcje, cele i efekty planowania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
 • Rodzaje planów i ich wykorzystanie
 • Plan finansowy, jego cechy i konstrukcja

3 . Długoterminowy plan finansowy przedsiębiorstwa

 • Sprawozdanie finansowe – struktura i treść ekonomiczna
 • Wartość przedsiębiorstwa jako długoterminowy cel finansowy przedsiębiorstwa – metody maksymalizacji oraz pomiar w oparciu o dane finansowe
 • Metoda procentu sprzedaży i przygotowanie sprawozdań finansowych proforma

4. Krótkoterminowe planowanie finansowe w przedsiębiorstwie

 • Budżetowanie przychodów i kosztów jako podstawowe narzędzie maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa
 • Preliminowanie przepływów gotówkowych a utrzymanie płynności finansowej

Materiały do zajęć:

Rok akademicki 2018/2019, semestr zimowy, kierunek: Finanse i Rachunkowość,
Magisterskie Studia Uzupełniające

pobierz

Materiały – wycena przedsiębiorstwa – plik tekstowy, prezentacja


ZADANIE NA ZALICZENIE – na raporty czekam do 26 stycznia 2019 r., godz.: 23:59