Finanse przedsiębiorstw

Finanse przedsiębiorstwa (ang. corporate finance) – to specyficzny obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi, inwestycyjnymi i operacyjnymi podejmowanymi przez przedsiębiorstwa oraz narzędziami i analizami wspierającymi i pomagającymi podjąć owe decyzje. (L. Szyszko: Finanse przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE, 2007.)

Ramowy plan zajęć:

 1. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw – podstawowe pojęcia, przedmiot, zakres i definicje.
 2. Analiza progu rentowności (progi rentowności dla produkcji jednorodnej, strefa i wskaźniki bezpieczeństwa, cena graniczna, analiza wrażliwości).
 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym netto:
  a)    cykl kapitału obrotowego netto,
  b)    zarządzanie zapasami,
  c)    zarządzanie rozrachunkami z tytułu dostaw i usług,
  d)    zarządzanie środkami pieniężnymi.
 4. Wartość pieniądza w czasie:
  a)    wartość bieżąca, przyszła i teraźniejsza środków pieniężnych,
  b)    dyskontowanie,
  c)    inflacja,
  d)    rozliczanie w czasie inwestycji i zobowiązań.
 5. Zarządzanie kosztem kapitału:
  a)    koszt kapitału własnego i obcego,
  b)    dźwignie i ryzyko,
  c)    średni ważony koszt kapitału – WACC.
 6. Ocena projektów inwestycyjnych:
  a)    okres zwrotu zwykły i zdyskontowany okres zwrotu,
  b)    wartość bieżąca netto – NPV,
  c)    wewnętrzna stopa zwrotu – IRR,
  d)    wykorzystanie tablic dyskontowych.

Materiały do zajęć:

Rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy, Kierunek: Zarządzanie (Gdynia)

pobierz

Rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy, Kierunek: FiR
(Gdańsk)

pobierz

Wzory na zaliczenie

Polecany podręcznik:

finanse_przedsiebiorstw_przyklad_249_1200