Doświadczenie

logotyp_kolor

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i kontroli jakości (grudzień 2016 – listopad 2018)

<< kontroler wewnętrzny>>

Zakres działań:
– ocena sprawności organizacyjnej jednostki,
– ocena sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez poszczególnych
pracowników,
-ustalanie poprawności wykonywania poszczególnych procesów, poprzez ustalenie stanu
faktycznego z regulacjami wewnętrznymi, standardami, procedurami i aktami prawnymi,
– kontrola poszczególnych działań i operacji pod kątem legalności, rzetelności oraz gospodarności,
– ustalanie przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazywanie środków zaradczych
i naprawczych dla danej sytuacji,
– sprawdzanie zasadności poszczególnych działań Uczelni pod kątem opłacalności
ekonomicznej,
– kontrola poszczególnych procedur, przepisów wewnętrznych, standardów pod kątem
spójności, zasadności oraz zgodności z przepisami prawa.
– audytowanie zadań i sprawozdania kontroli zarządczej na Uczelni,
– planowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem, wdrożeniem, utrzymywaniem,
i doskonaleniem systemu zarządzania jakością,
– utrzymanie aktualnego i bieżącego stanu systemu zarządzania jakością,
– aktualizacja i nadzór nad dokumentacją systemową,
– planowanie i realizacja szkoleń z zakresu zarządzania jakością,
– nadzór nad podejmowanymi działaniami doskonalącymi w ramach systemu,
– przygotowanie i koordynowanie działań związanych z audytami zewnętrznymi,
– realizacja i nadzór procesu audytów wewnętrznych.

  

asystent (listopad 2017 – obecnie)

 Prowadzone zajęcia:

– Mikroekonomia.

Starszy Specjalista ds. administracyjnych (sierpień 2014 – grudzień 2016)

  << Starszy specjalista ds. organizacji procesów medycznych i akredytacji >>
Zakres działań:
– tworzenie procedur, instrukcji itp. wymaganych standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz normami ISO 9001, ISO 14001, PN‑N /OHSAS 18001,
– nadzorowanie i wspieranie proceduralne tworzenia/aktualizacji dokumentów
– w szczególności: ujednolicenie i zmniejszenie ilości dokumentacji
– konsolidacja w sposób przejrzysty i logiczny procedur jak i procesów odnoszących się do różnych systemów,
– prowadzenie podsumowań i analiz problemowych wyżej wymienionym obszarze,
– wspieranie działań poszczególnych jednostek UCK w zakresie tworzenia dokumentów, gromadzenia danych ich analizy oraz wnioskowania,
– prowadzenie audytów związanych z procesem akredytacji, sporządzanie raportów poaudytowych oraz komentarzy optymalizacyjnych,
– uczestniczenie na prawach członka-konsultanta w zebraniach zespołów tematycznych powołanych w UCK.

Księgowa (maj 2016 – lipiec 2016)

<< Starszy specjalista księgowy p.o. kierownika Działu Finansowo – Księgowego >>
– Organizacja, planowanie i koordynowanie pracy działu,
– Bieżąca weryfikacja zapisów na kontach księgi głównej pod względem bilansowym i podatkowym, w tym: analiza przychodów i kosztów pod względem bilansowym i podatkowym.
– Weryfikacja, analiza i księgowanie kosztów i przychodów związanych ze zdarzeniami losowymi.
– Bieżąca kontrola i analiza zapisów na kontach.
– Bieżąca weryfikacja i analiza kont pozabilansowych związanych z wydatkami strukturalnymi.
– Weryfikacja rejestrów sprzedaży i zakupu pod kontem prawidłowego naliczania i odliczania podatku VAT.
– Wykonywanie kontroli wewnętrznej dotyczącej prawidłowości przestrzegania zasad zapisanych w polityce rachunkowości.
– Tworzenie, rozwiązywanie oraz księgowanie: rezerw, deklaracji VAT-7, podatku od nieruchomości, środków transportu, PFRON, zaliczki na PDOP, odpisu na ZFŚS, kosztów związanych z obsługą pożyczek i kredytów.

 

indeks

Wykładowca Akademicki (październik 2013 – obecnie)

 Prowadzone zajęcia:
– Podstawy finansów,
– Finanse przedsiębiorstw,
– Finanse korporacyjne,
– Analiza finansowa,
– Analiza ekonomiczno – techniczna,
– Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych.