Doświadczenie

Screenshot 2020-08-13 at 14.10.12

Starszy analityk finansowy | Senior financial analyst
(wrzesień 2019 – wrzesień 2020)

Main responsibilities:
– Provide timely, relevant and accurate reporting & analysis of the results of the IT division performance against historical, budgeted, forecasted and strategic planning results to facilitate decision-making toward the achievement of the budget (CAPEX/OPEX);
– Review monthly expenses to ensure that expenses are booked correctly and work with the accounting team to make any necessary reclassification;
– Research and resolve Business Unit(s) inquiries for assigned functional areas;
– Building financial models and performing a valuation analysis;
– Work with PMs team to manage and support all phases of the financial planning process in IT and R&D projects;
– Performance projects as assigned by Managemen.

 

PGE-logo-400px

Główny Specjalista ds. controllingu  (listopad 2018 – wrzesień 2019)

Zakres działań:
– realizacja kompleksowej i prawidłowej obsługi obiegu informacji dotyczących wyników eksploatacyjnych i finansowych Spółki,
– opracowywanie rocznych planów działalności Spółki oraz prowadzenie stałej analizy
i kontroli ich realizacji,
– stały nadzór nad bazą danych służących do sporządzania analiz i sprawozdań operacyjno-finansowych.
– prowadzenie setów funkcjonalnych dla zmian wdrożeniowych,
– tworzenie i wdrażanie narzędzi controllingowych mających na celu poprawę efektywności procesów.

logotyp_kolor

Specjalista ds. zarządzania ryzykiem i kontroli jakości
(grudzień 2016 – listopad 2018)

<< kontroler wewnętrzny>>

Zakres działań:
– ocena sprawności organizacyjnej jednostki,
– ocena sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez poszczególnych
pracowników,
– ustalanie poprawności wykonywania poszczególnych procesów, poprzez ustalenie stanu
faktycznego z regulacjami wewnętrznymi, standardami, procedurami i aktami prawnymi,
– kontrola poszczególnych działań i operacji pod kątem legalności, rzetelności oraz gospodarności,
– ustalanie przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazywanie środków zaradczych
i naprawczych dla danej sytuacji,
– sprawdzanie zasadności poszczególnych działań Uczelni pod kątem opłacalności
ekonomicznej,
– kontrola poszczególnych procedur, przepisów wewnętrznych, standardów pod kątem
spójności, zasadności oraz zgodności z przepisami prawa.
– audytowanie zadań i sprawozdania kontroli zarządczej na Uczelni,
– planowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem, wdrożeniem, utrzymywaniem,
i doskonaleniem systemu zarządzania jakością,
– utrzymanie aktualnego i bieżącego stanu systemu zarządzania jakością,
– aktualizacja i nadzór nad dokumentacją systemową,
– planowanie i realizacja szkoleń z zakresu zarządzania jakością,
– nadzór nad podejmowanymi działaniami doskonalącymi w ramach systemu,
– przygotowanie i koordynowanie działań związanych z audytami zewnętrznymi,
– realizacja i nadzór procesu audytów wewnętrznych.

Asystent (listopad 2017 – obecnie)

 Prowadzone zajęcia:

– Mikroekonomia,
– Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa,
– Sprawozdawczość finansowa.

Starszy Specjalista ds. administracyjnych (sierpień 2014 – grudzień 2016)

  << Starszy specjalista ds. organizacji procesów medycznych i akredytacji >>
Zakres działań:
– tworzenie procedur, instrukcji itp. wymaganych standardami akredytacyjnymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz normami ISO 9001, ISO 14001, PN‑N /OHSAS 18001,
– nadzorowanie i wspieranie proceduralne tworzenia/aktualizacji dokumentów
– w szczególności: ujednolicenie i zmniejszenie ilości dokumentacji
– konsolidacja w sposób przejrzysty i logiczny procedur jak i procesów odnoszących się do różnych systemów,
– prowadzenie podsumowań i analiz problemowych wyżej wymienionym obszarze,
– wspieranie działań poszczególnych jednostek UCK w zakresie tworzenia dokumentów, gromadzenia danych ich analizy oraz wnioskowania,
– prowadzenie audytów związanych z procesem akredytacji, sporządzanie raportów poaudytowych oraz komentarzy optymalizacyjnych,
– uczestniczenie na prawach członka-konsultanta w zebraniach zespołów tematycznych powołanych w UCK.

Księgowa (maj 2016 – lipiec 2016)

<< Starszy specjalista księgowy p.o. kierownika Działu Finansowo – Księgowego >>
– Organizacja, planowanie i koordynowanie pracy działu,
– Bieżąca weryfikacja zapisów na kontach księgi głównej pod względem bilansowym
i podatkowym, w tym: analiza przychodów i kosztów pod względem bilansowym
i podatkowym.
– Weryfikacja, analiza i księgowanie kosztów i przychodów związanych ze zdarzeniami losowymi.
– Bieżąca kontrola i analiza zapisów na kontach.
– Bieżąca weryfikacja i analiza kont pozabilansowych związanych z wydatkami strukturalnymi.
– Weryfikacja rejestrów sprzedaży i zakupu pod kontem prawidłowego naliczania
i odliczania podatku VAT.
– Wykonywanie kontroli wewnętrznej dotyczącej prawidłowości przestrzegania zasad zapisanych w polityce rachunkowości.
– Tworzenie, rozwiązywanie oraz księgowanie: rezerw, deklaracji VAT-7, podatku od nieruchomości, środków transportu, PFRON, zaliczki na PDOP, odpisu na ZFŚS, kosztów związanych z obsługą pożyczek i kredytów.

 

indeks

Wykładowca Akademicki (październik 2013 – obecnie)

 Prowadzone zajęcia:
– Podstawy ekonomiki ochrony zdrowia,
– Rachunkowość finansowa i zarządcza jednostek ochrony zdrowia,
– Zarządzanie finansami jednostek ochrony zdrowia,
– Podstawy finansów,
– Finanse przedsiębiorstw,
– Finanse korporacyjne,
– Analiza finansowa,
– Analiza ekonomiczno – techniczna,
– Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych.